آدرس : کیلومتر8 جاده مخصوص آبیک - قزوین ، مقابل مجتمع گوشت زیاران

تلفن :16-02832823913 

فکس :02832822592